ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Anayasa Hukukuna Giriş SKY104 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Anayasa hukukunun temel kavramlarını tartışır
  2-Siyaset Bilimi dersinde öğrenilen kavramları Anayasa Hukukuna Giriş dersi özelinde kullanır.
  3-Devlet ile asli kurucu iktidar ve tali kurucu iktidar arasındaki ilişkileri analiz eder.
  4-Devlet şekilleri ve hükümet sistemlerini analiz eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   144
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,8 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türkiye`nin Anayasal Gelişmelere Genel Bakış, 1961 Anayasasının Temel Nitelikleri,1982 Anayasasının Hazırlanma Süreci ve Temel Özellikleri, s. 25-72.
  2 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Nitelikleri s. 73-159.
  3 Kurucu İktidar: Asli Kurucu İktidar - Tali Kurucu İktidar, Kuvvetler Ayrılığı s. 167-206.
  4 Yasama-I s. 207-245, s. 259-304.
  5 Yasama-II s. 207-245, s. 259-304.
  6 Yürütme-I s. 247-254, 305-348.
  7 Yürütme-II s. 247-254, 305-348.
  8 Ara Sınav
  9 Yargı-I s. 349-443.
  10 Yargı-II s. 349-443.
  11 Yargı-III s. 349-443
  12 Siyasi Partiler ve Seçimler s. 259-278.
  13 Temel Hak ve Hürriyetler-I s. 109-159
  14 Temel Hak ve Hürriyetler-II s. 109-159
  15 Temel Hak ve Hürriyetler-III s. 109-159
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Dr. Necati Şükrü Bayramoğlu
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 17. Basım, Yetkin Yayınları, Ankara 2017.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Dersin amacı, devletin temel organları olan, yasama, yürütme ve yargının kuruluşu işleyişi ve kendi aralarındaki ilişkiler ile yurttaşlarla devlet arasındaki ilişkilerin analiz edilmesidir.
  Dersin İçeriği Anayasa kavramı ve anayasacılık düşüncesi; kurucu güç kavramı ve ortaya çıkış ve kullanılış yöntemleri; anayasa yargısı ve modelleri; devletin unsurları ve türleri; güçler ayrılığı ve hükümet sistemleri, temel hakların genel esasları konuları ele alınacaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 3
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 3
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 2
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 3
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 3
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 1
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 2
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster