ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilimsel Araştırma Yöntemleri ÇEK207 GÜZ 3+1 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilgi kavramı ve bilginin kaynaklarını tanımlar. Bilim için farklı yaklaşımlarını öğrenir.
  2-Bilimsel araştırma süreci ve araştırma konusunun belirlenmesi hakkında gerekli değişkenleri analiz eder.
  3-Kaynaklardan uygun bir şekilde alıntı yapmayı öğrenir.
  4-Bilimsel araştırmada alternatif veri toplama tekniklerini öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler3013333
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilimsel Araştırma Kavramları K1: 1. BÖLÜM
  2 Sosyal bilimlerde araştırma: Araştırma Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma K1: 2. BÖLÜM
  3 Sosyal bilimlerde araştırma tasarımı ve süreci K1: 3. BÖLÜM
  4 Nicel ve Nitel Araştırmalarda Temel Kavramlar-Varsayım ve değişkenler, SPSS uygulama K1: 4. BÖLÜM
  5 Araştırma evreni, örnekleme ve ölçme yöntemi SPSS uygulama K1:5. ve 6. BÖLÜM
  6 Veri Kaynakları, toplama yöntem ve teknikleri K1: 7. BÖLÜM
  7 Veri İşleme ve içerik analizleri SPSS uygulama K1: 8. BÖLÜM
  8 Ara Sınav
  9 Nicel veri analizi Hipotez testleri K1: 9. BÖLÜM
  10 Nicel veri analizleri SPSS uygulama K1: 10. BÖLÜM
  11 Keşfedici faktör analizi SPSS uygulama K1: 11. BÖLÜM
  12 Yapısal eşitlik modellemesi, SPSS uygulama K1: 12. BÖLÜM
  13 Deneysel Araştırma ve Meta Analizi K1: 13. BÖLÜM
  14 Nitel Araştırma K1: 14. BÖLÜM
  15 Araştırma raporunun hazırlanması ve etik K1: 15. BÖLÜM
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Hasan DAĞLAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1: Gürbüz, Sait ve Şahin, Faruk (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayın ve Dağıtım. Ankara. K2: Özdemir, Ali (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Beta Yayıncılık, Ankara.
  Yardımcı Kitap Aziz, A. 2008. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayıncılık. Ankara. Sipahi, B., Yurtkoru, E. S. Ve Çinko, M. 2006. Sosyal Bilimlerde SPSS?le Veri Analizi. Beta Basım Yayım. İstanbul. Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. 2003. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayın ve Dağıtım. Ankara.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere sosyal bilimlerde bilimsel araştırma yöntemleri hakkında bilgi vermek ve saha çalışmaları yaptırmaktır.
  Dersin İçeriği Bilimsel araştırma süreci ve araştırma konusunun belirlenmesi, hipotez ve strateji geliştirme, veri toplama tekniklerini ve analiz teknikleri ve araştırma raporunun hazırlanması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. -
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. -
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. -
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 4
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. -
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. -
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. -
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. -
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. -
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. -
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. 3
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. 4
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster