ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toplu İş Hukuku ÇEK306 BAHAR 3+0 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çalışma yaşamında toplu iş ilişkilerini hukuki boyutuyla süreç ve içerik açısından analiz eder.
  2-İşçi ve işveren ilişkilerinde barış ve mücadele yöntemlerini hukuksal yönü ile analiz eder.
  3-Toplu iş ilişkilerinde çalışma barış, düzen ve adaletini sağlayabilecek bakış açısı ile hukuki gelişmeleri izler.
  4-İş uyuşmazlıkları ve iş mücadelesinde (grev ve lokavt) ortaya çıkan sorunları çözebilme yeteneğini kazanır.
  5-Kamu veya özel sektörde toplu pazarlık uzmanlığı görevini yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011717
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   141
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,7 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toplu iş hukukunun konusu, ortaya çıkışı, gelişimi, temel ilkeleri, Toplu iş hukukunun özel ve genel kaynakları
  2 Temel kavramlar: işçi, işveren, işveren vekili, işyeri ve işletme, alt işverenlik Sendikalar hukuku: kavramlar, örgütlenme düzeyleri
  3 Sendikaların kuruluşu
  4 Üyelik ( şartları ve kazanılması, üyenin hak ve borçları), üyeliğin kaybedilmesi
  5 Sendikalar hukukunda güvenceler
  6 Sendikaların faaliyetleri; serbest ve yasak faaliyetler, çalışma hayatına ilişkin faaliyetler-sosyal faaliyetler, sendikacılık ve siyaset
  7 Sendikaların gelir ve giderleri, sendikaların sona ermesi ve faaliyetinin durdurulması, Toplu iş sözleşmesi: sözleşme özerkliği, sözleşme türleri, yorumlanması
  8 Ara Sınav
  9 Toplu iş sözleşmelerinin yapılması; ehliyet ve yetki, pazarlık ve anlaşma; sözleşmenin değiştirilmesi, sona ermesi
  10 Toplu iş sözleşmelerinin içeriği ve uygulama alanı
  11 Toplu iş uyuşmazlıkları: türleri (arabuluculuk, tahkim ve bunların türleri)
  12 İş mücadeleleri: grev ve lokavt, unsurları, yasal ve yasadışı grev ve lokavt, uygulanmaları
  13 Grev yasakları ve grevin yasaklanması, ertelenmesi, sona ermesi
  14 Grev Türleri
  15 Yasal ve yasadışı grev ve lokavtın sonuçları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Prof.Dr. Fevzi Demir, İş Hukuku, İzmir, 2014, Prof.Dr. Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, Beta Yay. ,
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Türk iş kanunlarına göre toplu pazarlık süreci, uyuşmazlıkların çözümü ve mücadele yönleri ile analiz edilmesi. Sosyal ve ekonomik olaylarla hukuki düzenlemeler arasında ilişki kurarak, bunları iş hukukunun temel ilkelerine uygun biçimde yorumlayabilme becerisi kazandırarak, toplu iş ilişkilerinin süreç ve içerik açısından analizi, toplu pazarlık uzmanlığına hazırlamak.
  Dersin İçeriği İşçi ve işveren kuruluşlarının kuruluş ve işleyişleri, işçi ve işveren kuruluşlarına üyelik, işçi ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri, sendika özgürlüğü ve hakkı, denetim ve sona ermeleri, toplu pazarlık sisteminin önemi, toplu sözleşme özerkliği, toplu iş sözleşmesinin tanımı ve içeriği, toplu iş sözleşmesinin yapılması, toplu iş sözleşmesinin hükümleri, uygulama alanı ve sona ermesi, toplu iş uyuşmazlıkları ve barışçı çözüm yolları, grev, lokavt.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. 3
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 4
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. 4
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 5
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 5
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 4
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. 5
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 5
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. 5
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 5
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. 4
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. 3
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster