ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Yardım ve Hizmetler ÇEK422 BAHAR 3+0 Fakülte S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1- Değişik gelişmiş ülkelerde sosyal yardım sistemini tanımlar.
  2-Bütüncül, kapsamlı ve kaliteli yardım hizmetlerinin özellikleri değerlendirir.
  3-Yardıma muhtaçlık meselesine sosyal güvenlik modeli ekseninde bir bakış geliştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012323
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012323
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   140
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,67 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sosyal Hizmetlerin Kavramsal Çerçevesi
  2 Sosyal Hizmetler Açısından Bakım Uygulamaları ve Alanları
  3 Tarihî Süreç İçinde Yardım ve Bakım Hizmetlerinin Bir Bilim Hâline Dönüşmesi
  4 Avrupa´da ve Türkiye`de Sosyal Yardım
  5 Sosyal Yardım Hizmetlerinde Kalite
  6 Sosyal Yardım Hizmetlerinde Bakım Plânları
  7 Sosyal Bakım Güvence Sistemleri I
  8 Ara Sınav
  9 Sosyal Bakım Güvence Sistemleri II
  10 Almanya`da Yardım Güvence Sistemi ve Temel İlkeleri
  11 Norveç`te Yardıma Muhtaçların Sosyal Güvenliği
  12 Hollanda´da Yardıma Muhtaçların Sosyal Güvenliği
  13 Türkiye`de Yardım Güvence Sistemi
  14 Türkiye`de Bakım Güvence Sistemi ve Bakım Yönetmelikleri
  15 Türkiye`de Sosyal Bakım Sigortasının Gerekliliği
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Şuayip TURAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Oğlak; Sema, Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası (Ülke Örnekleri ve Türkiye); Dokuz Eylül Üniversitesinde 2006 yılında yapılmış Doktora Tezinden Uyarlanmış Kitap
  Yardımcı Kitap Danış, M. Z. (2010). Geriatrik ve Gerontolojik Uygulamalar Kapsamında Yaşlılara Sunulan Sosyal Hizmetler: Ülkeler Arası Karşılaştırmalı Bir Analiz, 4. Türk Geriatri 2010 Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi Konuşma Metinleri, İzmir: Türk Geriatri Derneği Yayını
  Dersin Amacı Sosyal hizmetlerde bakım, başta sosyal güvenlik olmak üzere insanî ihtiyaçların bütün alanlarını kapsayacak bir şekilde düşünülmüş bir hizmet anlayışıdır. Bu alanların başında bedensel işlev düzeylerinin yetersiz olan bakıma muhtaç kişilerin bakıma muhtaçlık bağlamında kişisel sağlık durumları geldiği gibi bununla bağlantılı olan diğer sosyal ve çevresel alanlar (ulaşım, erişim, sosyal faaliyetler, psiko-sosyal ve kültürel ihtiyaçlar vb.) da gelmektedir. Amaç, bakıma muhtaç kişilerin bu ihtiyaçlarını belirlemek ve özel bakım güvence sistemleri geliştirmektir.
  Dersin İçeriği Sistemli, rasyonel ve etkili sosyal yardım hizmetlerinin sağlanmasına yönelik olarak; a) Sosyal yardımı bir bilim ve meslek dalı olarak kabul edilmesi, eğitim müfredatlarına girmesi ve sosyal bakım uzmanlarının yetiştirilmesi. b) Yardıma muhtaçlara profesyonel sosyal bakım hizmetlerinin sunumunu sağlayan bir sistemin oluşturulması. c)Bakıma muhtaçların sosyal koruma ve sosyal güvenlik kapsamına alınması ve sosyal bakım sigortasının oluşturulması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. 4
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 3
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. 5
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 4
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 5
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 4
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. 5
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 4
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. 5
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 3
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. 3
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster