ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Osmanlı Diplomasi Tarihi ve Sefaretler TAR333 GÜZ 2+0 Fak./ Üni. BD 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Diplomasi ile ilgili kavramlar ve kaynaklar hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Osmanlı Devletinin kuruluşundan yükseliş dönemi sonuna kadar dünya diplomasi tarihindeki yeri kavrar.
  3-18. Yüzyıldan itibaren Osmanlının Rusya, İngiltere ve Fransa ile ilişkilerinde diplomasinin yeri yanı sıra özellikle Avrupa`daki güç dengelerinin değişiminin siyasi sonuçları değerlendirir.
  4-Osmanlı diplomasisini yürüten Reisülküttaplık ve Hariciye Nezareti gibi kurumlarının tarihsel gelişimi öğrenir.
  5-Osmanlı Devletinin tarih sahnesinden çekilişi sürecinde Avrupa diplomasisinin baskıları kavranır; diplomasi alanında Osmanlı mirasının günümüz gelişmelerine ışık tutacak etkileri değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4014040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6018080
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bir kavram olarak diplomasi.
  2 Diplomasi ilmi ile ilgili kaynakların tanıtılması
  3 Klasik dönem Osmanlı uluslararası ilişkileri
  4 Osmanlıda diplomasi, elçilerinin seçimi, nitelikleri ve görevleri
  5 Sefaretnameler ve ilk Osmanlı elçileri
  6 Osmanlı Devleti`nde Eman sistemi
  7 Osmanlı Devleti`ndeki yabancı misyonlar
  8 Ara Sınav
  9 Osmanlı Devleti`nin konsolosluk faaliyetleri
  10 Osmanlı Devleti`nin konsolosluk faaliyetleri
  11 Modern anlamda Osmanlı Devleti`nde diplomatik ilişkilerin başlaması
  12 Elçiliklerin kalıcı hale getirilmesi ve bu dönemin en tanınmış elçileri
  13 Modernleşmenin aracı olarak diplomasi
  14 Diplomatik kültür ve etkileri
  15 Diplomatik kültür ve etkileri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Saim YÖRÜK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1-Savaş, Ali İbahim, Osmanlı Diplomasisi, 3F Yayınevi, İstanbul, 2007. 2-Tuncer, Hüner, Tuncer, Hadiye, Osmanlı Diplomasisi ve Sefaretnameler, Ümit Yayınevi, Ankara, 1997.
  Yardımcı Kitap 1-Akyılmaz, Gül, Osmanlı Diplomasi Tarihi ve Teşkilatı, Gül Yayınevi, Konya, 2001. 2-Ahıshalı, Recep, Osmanlı Devlet Teşkilatında Reis-ül Küttaplık, Tarih ve Tabiat Vakfı, İstanbul, 2001. 3-Ortaylı, İlber, Osmanlı?da Milletler ve Diplomasi, 2. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009.
  Dersin Amacı Dünyada diplomasi kurumunun ortaya çıkışı ile kuruluşundan yıkılışa kadar Osmanlı diplomasi geleneğinin oluşumu, kurumsallaşma ve uygulamalarının tarihi gelişiminin öğrenimi hedeflenmektedir. Osmanlı diplomasinin özelliklerini, elçi seçimi, modern çağda elçiliklerin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Osmanlı Devletinin uluslararası diplomasi alanındaki bu asırlık birikimini ve bu birikime dayalı oluşan stratejik derinliği günümüz perspektifine ışık tutabilecek biçimde kavratmak amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Genel olarak diplomasi kavramı ve Osmanlı Devletinin kuruluşundan yıkılışına kadar diplomatik faaliyetleri, özellikle de Avrupa devletleri olan ilişkileri ve Osmanlı diplomasisinin kurumsallaşma konularını içerir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 2
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster