ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitki Histo. ve Morfolojisi BİY206 BAHAR 3+2 Fakülte Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitkisel hücre tiplerini ve dokuları sınıflandırır.
  2-Bitkisel hücre tiplerinin ve dokuların karakteristik özelliklerini söyler.
  3-Bitkilerin büyüme ve üreme organlarının morfolojik ve anatomik yapılarını ve karakteristik özelliklerini açıklar.
  4-Angiospermler – Gymnospermler ve monokotiledonlar - dikotiledonlar arasındaki histolojik, anatomik ve morfolojik farklılıkları karşılaştırmalı olarak yazar.
  5-Çiçek diyagramından formül yazar, çiçek formülünden diyagram çizer.
  6-Farklı bitki gruplarına ait organların değişik yönlerdeki kesitlerini alarak preparat hazırlar.
  7-Bir preparattan mikroskopta görüntüyü bularak çizim yapar, çizim üzerinde kısımları gösterir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011818
  Proje0000
  Laboratuar 2014228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012424
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   196
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,53 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki histolojisine giriş, bitki hücresi, bitkisel dokular K1, YK4, Mikroskop Çalışması (Bitki hücresi, plastitler, ergastik maddeler; nişasta; basit, druz, rafit ve sistolit kristalleri, geçitler; basit geçitler, kenarlı geçitler)
  2 Meristematik dokular, vasküler kambiyum, epidermis, periderm, epidermal yapılar K3, K4, YK1, Mikroskop Çalışması (Bitkilerde kambiyum, örtü doku; epidermis; epidermal yapılar; periderma, hipoderma ve tüyler)
  3 Bitkilerde stoma yapısı ve stoma tipleri K3, YK4, K1, Mikroskop Çalışması (Bitkilerde stomalar ve stoma tipleri)
  4 Bitkilerde parankima doku tipleri K3, K4, YK4, Mikroskop Çalışması (Bitkilerde parankima doku ve hücre tipleri; palizat parankiması, sünger parankiması, ksilem parankiması, floem parankiması, korteks parankiması)
  5 Bitkilerde destek doku K3, YK3, YK4, Mikroskop Çalışması (Bitkilerde destek doku; sklerankima ve kollenkima, lentisel)
  6 İletim dokusu, ksilem, floem K3, K4, YK3, YK4, Mikroskop Çalışması (Bitkilerde iletim dokusu ve hücreleri, ksilem, floem; iletim demeti tipleri, Eğreltilerde ve tohumlu bitkilerde iletim dokusu)
  7 Salgı sistemi K3, YK1, YK2, Mikroskop Çalışması (Bitkilerde salgı doku, süt boruları)
  8 Ara Sınav
  9 Bitki morfolojisine giriş, bitki organları, kökün morfolojisi ve anatomisi K1, K2, YK4, Mikroskop Çalışması (Bitkilerin vejetatif organları; kök morfolojisi ve histolojisi, primer kök yapısı, dikotiledon kökü, monokotiledon kökü, iletim dokusu)
  10 Gövdenin morfolojisi ve anatomisi, gövdenin ve kökün primer yapısı K1, K2, YK2, Mikroskop Çalışması (Bitkilerin vejetatif organları; gövde morfolojisi ve histolojisi, gövdenin primer yapısı monokotil gövde ve dikotil gövde, iletim dokusu, kambiyum)
  11 Kök ve gövde metamorfozları, gövdenin sekonder yapısı K1, K2, YK3, Mikroskop Çalışması (Bitkilerin vejetatif organları; gövde morfolojisi ve histolojisi, gövdenin sekonder yapısı, Gymnosperm odunu ve Angiosperm odunu, fellogen)
  12 Yaprak morfolojisi ve anatomisi K1, K2,YK3, Mikroskop Çalışması (Bitkilerin vejetatif organları; yaprak morfolojisi ve histolojisi; Gymnosperm yaprağı)
  13 Yaprak dizilişi, yaprak metamorfozları K1, K4, YK3, Mikroskop Çalışması (Bitkilerin vejetatif organları; yaprak morfolojisi ve histolojisi; Angiosperm (dikotiledon ve monokotiledon) yaprağı; yaprak metamorfozları)
  14 Çiçek anatomisi ve morfolojisi, çiçek diyagramı ve formülü, tozlaşma, döllenme K1, K4, YK4, Stereomikroskop Çalışması (Bitkilerin generatif organları; çiçek histolojisi, morfolojisi, diseksiyonu; çiçek diyagramı ve formülü)
  15 Meyve ve tohumun anatomisi ve morfolojisi, çimlenme K1, K2, YK3, Stereomikroskop Çalışması (Bitkilerin generatif organları; meyve ve tohum anatomisi ve morfolojisi)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Tamer KEÇELİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Ayşenur KAYABAŞ
  Kaynaklar K1. Yakar, N. (1983). Bitki Morfolojisine Giriş, Nebahat Yakar, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Sayı: 3112, Fen Fakültesi Sayı: 185, III. Baskı, İstanbul. K2. Toker, M.C. (2004). Bitki Morfolojisi Ders Notları, M.C. Toker, Ankara Ü. Fen Fak. Yayınları No: 56, Ankara. K3. Ocakverdi, H., Güzel, Y., Oğur, E. (2010). Deneysel Genel Botanik, Palme Yayıncılık, Ankara. K4. Ocakverdi, H., Güzel, Y. (2009). Deneysel Bitki Anatomisi ve Morfolojisine Giriş, H. Ocakverdi, Y. Güzel, Palme Yayıncılık, Ankara.
  Yardımcı Kitap YK1. Fahn, A. (1967). Plant Anatomy, Pergamon Press Ltd. Oxford. YK2. Cutter, E.G. (1969). Plant Anatomy, I. (Tissues) & II (Organs), Addison-Wesley Publishing Company, London. YK3. Atıcı, T., Samancı N. ve Özel, Ç. (2005). Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Laboratuar Kitabı, Palme Yayıncılık, Ankara. YK4. Algan, G. ve Toker M.C. (1984). Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Laboratuarı Kitabı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
  Dersin Amacı Bitkilerdeki temel sitolojik, histolojik, morfolojik ve anatomik yapıların hücre, doku, organ ve organizma bazında tanıtılması, ilkel ve ileri bitki grupları arasındaki farklılıkların ortaya konulması, öğrencilere bitki histolojisi ve morfolojisi laboratuvarında incelenecek olan materyallerden kesit alma ve boyama gibi becerileri kazandırmak ve ışık mikroskobu yardımıyla farklı bitki dokularını tanıtmak, öğrencilerin mikroskoptan şekil çizimlerini geliştirmektir.
  Dersin İçeriği Bitkisel hücre ve doku tipleri, farklı bitki gruplarında vejetatif ve generatif organlar, kök, gövde ve yaprak metamorfozları, çiçek, meyve ve tohumun morfolojik ve anatomik yapısı ve çeşitleri, tozlaşma, döllenme, çimlenme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 3
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 5
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 4
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. -
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. -
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 2
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 2
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 3
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 3
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster