ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Fizikokimya II KİM302 BAHAR 4+0 Üniversite Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Elektrolit çözeltilerde Debye-Hückel modeli, elektrolit çözeltilerin iletkenliği, molar iletkenlik , kuvvetli ve zayıf elektrolitler gibi kavramlarının açıklanabilmesi; Onsager denklemi, Kohlrausch kanunu ve Grotthus mekanizmalarının ifade edilebilme yeteneği kazanır.
  2-Dalga fonksiyonu, çeşitli operatörler, beklenen değer, Hamiltonian, Schrödinger denklemi, öz fonksiyon ve öz değerler gibi temel postulatların açıklanabilmesini öğrenir.
  3-Kuantum mekaniğinin temel postulatlarının tam ve yaklaşık çözümlerinin problemlere uygulanabilmesi. Atomik, dönme, titreşim ve elektronik spektroskopi yardımı ile kimyasal sistemlerin analiz edilebilmesini öğrenir.
  4-Boltzmann dağılımı, partisyon fonksiyonu ve termodinamik fonksiyonların partisyon fonksiyonundan hesaplanabilmesini öğrenir.
  5-Moleküllerin bazı elektriksel ve magnetik özelliklerinin incelenebilmesi ve bunların elektronik yapı cinsinden yorumlanabilmesini öğrenir.
  6-Doğal ve sentetik polimerlerin molar kütle, geometrik boyut ve şekil cinsinden karakterize edilebilmesi, mol kütlelerinin tayin edilebilmesi, polimerizasyon kinetiğinin açıklanabilmesini öğrenir.
  7-Kolloidlerin tanımı, sınıflandırılması, hazırlanması, stabilitesi, elektrisel çift tabakanın açıklanabilmesini öğrenir.
  8-Difüzyon katsayısı, ısıl iletkenlik, elektriksel iletkenlik ve viskosite gibi taşınım özelliklerinin tanımları ve ilgili taşınım denklemlerinin açıklanabilmesi. Fiziksel ve kimyasal adsorpsiyon, adsorpsiyon izotermleri ve adsorpsiyon kinetiği, yüzeylerin katalitik aktivitesi ve heterojen kataliz ile ilgili mekanizmaların açıklanabilme yeteneğini kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler1031030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 102510
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)1011010
  Proje1011515
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   187
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,23 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Denge Elektrokimyası ve Dinamik Elektrokimya
  2 Kuantum Kimyasına Giriş (Kuantum Mekaniğinin Kökeni ve İlkeleri, Mikroskopik Sistemlerin Dinamiği)
  3 Kuantum Teorisi Uygulamaları (Öteleme, Titreşim ve Dönme Hareketi)
  4 Atomun Yapısı ve Atomik Spektrumlar
  5 Molekül Yapısı (Bağ teorileri, Moleküler simetri)
  6 Spektroskopi 1
  7 Spektroskopi 2 ve 3
  8 Ara Sınav
  9 İstatistiksel Termodinamik
  10 Ara sınav
  11 İstatistiksel Termodinamik
  12 Moleküllerin Elektriksel ve Manyetik Özellikleri (Dipoller, İndüklenmiş Dipoller Moleküllerarası Etkileşimler, Manyetik Özellikler)
  13 Makromoleküller ve Kolloidler
  14 Taşınım Olayları(Gazlarda ve Sıvılarda Hareket,Difüzyon)
  15 Katı Yüzeydeki Olaylar (Adsorpsiyon ve Kataliz)
  Ön Koşul Genel Kimya, Matematik I-II ve Fizikokimya I derslerini almış olması tavsiye edilir
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ali KARAİPEKLİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Atkins, P.W. 2001. Fizikokimya, Çev. Yıldız, S.,Yılmaz, H., Kılıç, E., Bilim Yayıncılık, Ankara. 2. Sarıkaya, Y. 2000. Fizikokimya, Gazi Kitabevi, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencinin elektrokimya, kuantum mekaniğinin temel prensiplerini ve uygulamalarını anlaması; makromoleküllerin karakterizasyonu ve kinetiğini anlaması; kolloid türleri, hazırlanması ve uygulamalarının bilinmesi.
  Dersin İçeriği Denge Elektrokimyası, Dinamik Elektrokimya; Kuantum Kimyasına Giriş; Kuantum Teorisi Uygulamaları; Atomun Yapısı ve Atomik Spektrumlar; Molekül Yapısı, Spektroskopi 1; Spektroskopi 2; Spektroskopi 3; İstatistiksel Termodinamik Moleküllerin Elektriksel ve Manyetik Özellikleri; Makromoleküller ve Kolloidler; Taşınım Olayları; Katı Yüzeydeki Olaylar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 3
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 4
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 4
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 4
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 4
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 3
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 4
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 2
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 4
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 3
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 3
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 4
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster