ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Fizikokimya Lab. II KİM304 BAHAR 0+4 Üniversite Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çözünme entalpisini hesaplamayı öğrenir.
  2-Bir sıvının buharlaşma entalpisi ve kohezif enerji yoğunluğunu hesaplar.
  3-Potansiyometrik titrasyon ile asitlerin Ka sabitlerini bulur.
  4-Kompleks oluşumunu spektrofotometrik yöntemle belirler.
  5-Reaksiyon hız sabiti ve aktivasyon enerjisini hesaplar.
  6-Tuzların hidrolizini pH ölçümleriyle belirler.
  7-Kompleks oluşumunu spektroskopi yöntemiyle inceler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10122
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20177
  Proje0000
  Laboratuar 1011414
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60177
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   100
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,33 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Deneylerle ilgili teorik bilgi verilmesi
  2 Fizikokimya laboratuarı II için ön hazırlık
  3 Çözünme entalpisinin tayini
  4 Çözünme entalpisinin tayini
  5 Bir reaksiyonun kinetiğinin incelenmesi
  6 Sıcaklık değişiminin tepkime hızı üzerine etkisi
  7 Hidrojen peroksitin katalitik bozunması
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav
  10 Potansiyometrik titrasyon ile zayıf bir asidin Ka?sının belirlenmesi
  11 Asidi zayıf bir tuzun hidrolizinin pH ölçümleriyle belirlenmesi
  12 Fe (III) iyonu ile tiyosiyanat arasındaki kompleks oluşumunun incelenmesi
  13 Sulu çözeltilerde kısmi molar hacimlerinin belirlenmesi
  14 Telafi deneyleri
  15 Telafi deneyleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Volkan EYÜPOĞLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Tutkun, O., Şengil, İ.A., Demircan, N., Teker, M., Özacar, M., Gülfen, M., Kumbasar, Manzak, R.A. 1998. ?Fizikokimya Laboratuar I Laboratuvar Föyü, Sakarya. 2. Kaygusuz, K., Sarı, A., Alkan, C., Gürdere, M.B., Karaipekli, A. 2007. Modern Fizikokimya Deneyleri (Dördüncü Baskı), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları No:5, Tokat.
  Yardımcı Kitap 3. Gürses, A., Bayrakçeken, S. 1996. Deneysel Fizikokimya, Kültür ve Eğitim Vakfı yayınları, Erzurum. 4. Acımış, M., Menek, N., Alaman, A. 1994. Yeni Bir Yaklaşımla Fizikokimya Deneyleri, Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Yayınları, Samsun. 5. Kabasakaloğlu, M., Şanlı, O., Aksoy, S. 1995. Fizikokimya Deneyleri, Gazi Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Bizim Büro Basımevi, Ankara.
  Dersin Amacı Kimya öğrencilerine fizikokimyanın temel konularını deney yaparak anlayabilmesi ve el becerilerini geliştirilmesi için gerekli bilgi ve kavramları kazandırmak.
  Dersin İçeriği Sıvılar ve moleküler kırılma (Refraktometri) kırılma indeksi;; fizik kimya laboratuarı II ve laboratuvar hakkında bilgi almak için ön; gizli buharlaşma entalpisi ve sıvı bağ enerjisi yoğunluğunun belirlenmesi; Kriyoskopi yöntemiyle molekül ağırlığı tayini deneyleri hakkında teorik bilgilerin verilmesi ; potansiyometrik asit-baz titrasyon ve zayıf bir asit sabiti Ka belirlenmesi; nikel (II) iyonları ile glisin potansiyometrik titrasyon eğrileri İncelenmesi; reaksiyon kinetiğinin incelenmesi, bir tuz hidroliz testi, pH ölçümleri ile zayıf olduğu asit ******; tiyosiyanat ve Fe (III) iyonları arasındaki kompleks oluşumu incelenmesi; sulu-çözümleri kısmi molar hacimlerinin tayini; telafi deneyleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 4
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 4
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 5
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 5
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 5
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 5
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 1
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 3
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 5
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 4
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 5
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 4
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster