ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Sayfa Görüntülenemiyor
Ön Koşul -
Ders Dili Türkçe
Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi T. Barış DEĞER, Dr. Öğr. Üyesi H. Seval GÖNDEREN ÇAKMAK.
Dersi Verenler

1-)Doktor Öğretim Üyesi Tahsin Barış Değer

Ders Yardımcıları -
Kaynaklar 1. Kalınkara V. Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi, Nobel Yayınevi, 3. Basım, 2016. 2. Duy B.(Editör). Temel Gerontoloji, Anadolu Üniversitesi Yayınları 2016.
Yardımcı Kitap Tufan İ. Durak M.(Editörler). Gerontoloji, Nobel Akademik Yayıncılık 2017.
Dersin Amacı Yaşlanma süreci ve yaşlılık ile ilgili biyolojik, fizyolojik, demografik, psikolojik, sosyolojik, toplumsal ve hukuksal temel bilgi altyapısı kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Yaşlılığa genel bakış, yaşlılığın tanımı ve yaşlılık biliminin tarihçesi, geriatri ve gerontoloji kavramlar ve gerontolojinin multidisipliner yönü, dünyada ve Türkiye?de yaşlılığın demografik durumu, yaşlanma kuramları, yaşlılığı etkileyen faktörler, yaşlanma ile oluşan fizyolojik değişiklikler, yaşlılarda sık görülen sorunlar, yaşlı istismarı ve ihmali, yaşlılıkta sosyal desteğin önemi, yaşlı bireylerde yaşam kalitesi ve önemi, ulusal ve uluslararası yaşlılık politikaları, yaşlılıkla ilgili mevzuat ve etik, Türkiye?de yaşlılara hizmet veren kurumlar, yaşlı bakım teknikerliği ve multidisipliner ekip içerisindeki rolü.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel sağlık bilimleri konusunda genel bir bilgiye sahip olur ve gerektiğinde mesleğinde kullanabilir. 2
  2 Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır. 5
  3 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde yaşlıların sosyal, fiziksel ve psikolojik değişimlerini ve ihtiyaçlarını fark edebilir, sorunları saptar ve çözüm önerileri geliştirir. 5
  4 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri, bilgi ve iletişim teknolojilerini tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. -
  5 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bir birey olarak, alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olup gelişmeleri izleyebilir. 5
  6 Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamalarda diğer sağlık ekibi üyeleri ve farklı disiplinlerden profesyonellerle ile işbirliği içinde çalışabilir. 3
  7 Birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönet-melik ve mevzuatı bilir ve uygun davranır. 4
  8 Sağlıklı beslenme kuralları, yeterli ve dengeli beslenme, yaşlılarda beslenme ilkeleri, yaşlılıkta beslenmenin önemi, yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme ilkelerini bilir. -
  9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir, kendisine verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 3
  10 Özel durum ve hastalıklara sahip yaşlılara bakım konusunda temel bilgiye sahip olur. -
  11 İlk yardım, halk sağlığı, çevre koruma konularında temel bilgiye sahip olur. -
  12 Yaşlı bireyin aile üyeleri ve yakınlarıyla etkili iletişim kurabilir, yaşlıyı istismardan korur, aileyi ve ilgili kurumları bu konuda bilgilendirir. -
  13 Temel ilaç bilgisine sahip olur, yaşlının kullanmakta olduğu ilaçları düzenler, yaşlılarda uygunsuz ilaç kullanımının azaltılabilmesi için ekip üyeleri ile karşılıklı iletişim ve geri bildirimin sağlar. -
  14 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  15 Yaşlıların planlanan rehabilitasyon programını uygulamaya yardım edebilir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster