ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İş Sağlığı ve Güvenliğinde (İSG) çalışan sağlığı, sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları. Meslek hastalıkları temel kavramları ve terminolojisi. Meslek hastalıklarını oluşturan faktörler. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler. K1-Bölüm 1
  2 Meslek hastalığı çeşitleri ve nedenleri. Meslek hastalığı tanısı. Meslek kanseri. Şiddetli travma. Akciğer., kas-iskelet, kalp, üreme sistemi, sinir, psikolojik, dermatolojik hastalıklar. Gürültüye bağlı işitme kaybı. K1-Bölüm 2
  3 Meslek hastalıklarından korunma ve alınacak tedbirler. Tıbbi tedbirler, çalışma çevresine ait tedbirler, işçiye ait tedbirler. Meslek hastalığı konusunda yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler. K1-Bölüm 3
  4 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri. İş Güvenliği Uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri. İşyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri. K1-Bölüm 4
  5 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları. İSGB, OSGB ve TSM`lerin kuruluş amacı, yapısı, çalışanları. İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ile diğer sağlık personelinin görevlendirilmeleri. K1-Bölüm 5
  6 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde temel kavram ve tanımlar. K1-Bölüm 6
  7 Çalışanların İSG eğitimlerinin usul ve esasları. Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları. İşyerlerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek İSG hizmetleri. İSG kurulları. K1-Bölüm 7
  8 İSG risk değerlendirmesi. İşyerlerinde işin durdurulması. Geçici veya belirli süreli işlerde İSG. Sağlık ve güvenlik işaretleri. Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin özel usul ve esaslar. K1-Bölüm 8
  9 Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri. İş hijyeni ölçüm, test ve analizi. İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri. İşyerinde acil durumlar. K1-Bölüm 9
  10 Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları. Gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakımı. K1-Bölüm 10
  11 Binaların yangından korunması. Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemler. Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması. K1-Bölüm 11
  12 Zararlı maddeler ve karışımlar. Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi. Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması. Çalışanların gürültü ve titreşim ile ilgili risklerden korunmaları. K1-Bölüm 12
  13 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri. ILO OHS 2001, TS OHSAS 18001, BS 8800. TS ISO EN 9000, TS ISO EN 14001, TS ISO EN 45001. K1-Bölüm 13
  14 Ulusal İSG kurum ve kuruluşları. İSGGM, İSGÜM, ÇASGEM, MYK, AFAD, THSK, Mesleki Hastalıklar Hastaneleri, SGK, RTV. K1-Bölüm 14
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster