ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ormancılık ve çevre sorunlarını tanımlayabilme, küresel ve toplumsal koşullara uygun alternatif çözümler üretebilme becerisi kazanır. 2
  2 Biyoçeşitlik ve orman ekosistemlerini oluşturan canlı ve cansız unsurları bilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir. 2
  3 Orman kaynaklarının planlanması, üretim ve faydalanmanın düzenlenmesi ile bu alanda sürdürülebilir kaynak yönetimi için gerekli bilgi ve beceriye sahiptir. -
  4 Mevcut ormanların korunması, bakımı ve gençleştirilmesine, yenilerinin tesis edilmesine, bozuk ormanların iyileştirilmesine yönelik planlı müdahalelerde bulunabilme bilgi ve becerisine sahiptir. -
  5 Ormancılığın sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik, sosyo-politik yapısını ortaya koyabilecek, farkındalık oluşturabilecek ve katılımcı yaklaşımla planlama, uygulama ve denetim becerisi kazanır. -
  6 Ormancılık uygulamalarında bilişim teknolojilerini, ölçüm-hesap ve analiz araçlarını ve uygun yöntemleri kullanabilme becerisi kazanır. 2
  7 Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve eğilimleri anlama ve uygulama becerisi kazanır. -
  8 Ulusal ve Uluslararası ölçekte ormancılığın sektörel yapılanmasını bilir ve bu yapıyı analiz edip değerlendirebilme becerisi kazanır. -
  9 Ormancılık ve çevre konularında ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet edebilir, ortak çalışmalar yapabilir ve projeler geliştirebilir -
  10 Ekip çalışması yapabilme, bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, analitik düşünme ve etkin iletişim becerisine sahip olur. -
  11 Ormancılık meslek anlayışı ve etik sorumluluğu kazanır. -
  12 Yaşam boyu öğrenme ilkesi ışığında, ormancılıkla ilgili ekolojik, politik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster